Swiss Laboratory Kft. adatvédelmi szabályzata

CÉL:

Az Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy biztosítsa a Személyes Adatok védelméhez fűződő, Magyarország Alaptörvényében (2011. április 25.) biztosított információs önrendelkezési jog érvényesülését a Szolgáltatás használata során, valamint, hogy az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében meghatározza a Személyes Adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.

HATÁLY:

Jelen Szabályzat a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználókra, Adatkezelőre, Adatfeldolgozóra és az Adatkezelő, illetőleg Adatfeldolgozó érdekkörében eljáró, általa megbízott vagy alkalmazott egyéb személyekre irányadó rendelkezéseket tartalmazza.

FOGALMAK:

Érintett: Bármely meghatározott, Személyes Adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Személyes adat: Az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt, jelen esetben a S.L.P.R-t) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen Szabályzat értelmében a Swiss Laboratory Kft.

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

Nyilvánosságra hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Szolgáltatás: Az S.L.P.R használata során felmerülő bármely Szolgáltatás.

Rendszernaplók: Működtetési és karbantartási célokra jelen S.L.P.R., illetve az általa igénybe vett külső Szolgáltatások rendszernaplókat generálhatnak.

AZ ADATKEZELÉS ELSŐDLEGES CÉLJA

Személyes Adatok e-kereskedelem céljára kerülnek bekérésre.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Személyes Adatokat a Felhasználó vagy az Érintett önként megadhatja.

A Felhasználó által regisztrációkor megadott Személyes Adatok a Felhasználóra vonatkoznak.

AZ ADATKEZELÉS TÖRVÉNYESSÉGE

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az Adatoknak az Adatkezelő általi további, jelen Szabályzatban meg nem határozott célokra történő felhasználása a Felhasználó, illetőleg az Érintett kifejezett írásbeli beleegyezése esetén lehetséges.

ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYOK
Adatkezelő az adatkezelésre jogosultak kijelölésében, a jogosultságok meghatározása és egyéb esetleges jövőbeni speciális intézkedések útján gondoskodik arról, hogy a Személyes Adatokat tartalmazó adatokat csak azok ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van, és csak a fentiekhez szükséges mértékben tehessék meg ezt.

Az Adatkezelő az Érintettek illetve Felhasználók Adatait törvényes és megfelelő keretek között dolgozza fel, meghozza a szükséges biztonsági intézkedéseket, hogy az adatok ne sérülhessenek, véletlenül ne semmisülhessenek meg, az alkalmazott technika megváltozásából fakadóan ne válhassanak hozzáférhetetlenné, továbbá, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá, tehessék közzé, módosíthassák, vagy jogosulatlanul ne semmisíthessék meg azokat. Az adatfeldolgozás számítógépek segítségével történik, szigorúan a kinyilvánított célokhoz kötődő szervezési módszerekkel és logikai műveletekkel.

ADATFELDOLGOZÁS HELYE

Az Adatok az Adatkezelő telephelyén/ hivatalos irodáiban és a Szerverszolgáltató telephelyén kerülnek feldolgozásra, kivéve, ha jelen Szabályzat másként rendelkezik.

AZ ADATMEGTARTÁS IDEJE

Az Adatok a Felhasználó által igényelt Szolgáltatás biztosításához szükséges ideig kerülnek megtartásra, de a Felhasználó bármikor kérheti azok zárolását illetőleg törlését.

AZ ADATKEZELÉS TOVÁBBI CÉLJAI, HOZZÁFÉRÉS HARMADIK SZEMÉLY ÁLTAL

Fizetéshez szükséges adatok körében:
Az S.L.P.R. által bekért adatok típusa függ a felhasznált fizetési módtól. Az S.L.P.R csak azokat az adatokat osztja meg, melyek szükségesek a tranzakció lebonyolításához a kiválasztott pénzügyi közvetítő (PayPal Express és Axcess) számára.

Adatkezelés statisztikai célból:
Kötelező adatszolgáltatás keretében a statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott Személyes Adatok kezelését a Központi Statisztikai Hivatal által az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak szerint végzi.

AZ ÉRINTETT JOGAI

Az Érintettnek, bármikor jogában áll tudni, hogy az adatai tárolva lettek-e, és konzultálhatnak az Adatkezelővel illetőleg Adatfeldolgozóval, hogy megismerhesse azok tartalmát és eredetét, hogy azok pontosságáról megbizonyosodhasson, illetve hogy kérhesse azok kiegészítését, törlését, frissítését vagy helyesbítését, valamint, hogy blokkolhasson bármilyen olyan adatot, amit törvénytelenül szereztek meg, illetve, hogy letilthasson bármilyen adatot és annak minden legitim célra történő felhasználását. Ez irányú kérelmet az Adatkezelőhöz, illetőleg az Adatfeldolgozóhoz kell benyújtani.

A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosításokat tegyen jelen Adatkezelési Szabályzatban, értesítve erről a Felhasználót.

JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELŐSÉG

Jelen Szabályzat megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak a Személyes Adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv rendelkezéseinek.